آرشیو وکتابخانه شبکه تهران
اطلاع رسانی در خصوص منابع آرشیوی شبکه تهران

Powered by WebGozar

نظرسنجی
اوقات شرعی
حدیث بزرگان
™ ( 1 ) ˜

آخرین رسول [دیسک صدا] / شاعر عباس محمدی ؛ آهنگساز و تنظیم کننده احمد جعفری ؛ خواننده جواد بخشش.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، 1389.‏ ‏("30/'4). ‏ ‏نوع موسیقی : سنتی. ‏ ‏مضمون : میلاد و مدح حضرت رسول(ص). ‏ ‏همراه با قطعه بی‌کلام. ‏ ‏ الف. محمدی، عباس، شاعر.  ب. جعفری، احمد، آهنگساز.  ج. بخشش، جواد، خواننده. ‏CD‎‏ ‎‏00806‎‏tr‎‏ ‎‏33

™ ( 2 ) ˜ آیت یزدانی [دیسک صدا] / خواننده بهزادپور ؛ آهنگساز خالقی ؛ شاعر فرجاد.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("47/'4). ‏ ‏مناسبت : میلاد حضرت رسول (ص). ‏ ‏نوع و تعداد : 1200. ‏ ‏ الف. بهزادپور، خواننده.  ب. خالقی، آهنگساز.  ج. فرجاد، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏517‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏01

™ ( 3 ) ˜ آیت یزدانی [دیسک صدا] / آهنگساز خالقی.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("47/'4). ‏ ‏نوع نوار : 1200. ‏ ‏توضیحات : میلاد حضرت رسول(ص). ‏ ‏بی کلام. ‏ ‏ الف. خالقی، آهنگساز. ‏CD‎‏ ‎‏517‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏2

™ ( 4 ) ˜ آینه دار رسالت [دیسک صدا] / خواننده خاوری بیژن ؛ آهنگساز راغب احمدعلی ؛ شاعر عبداللهی رضا.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("05/'3). ‏ ‏مناسبت : مبعث حضرت رسول (ص). ‏ ‏نوع و تعداد : 1200. ‏ ‏ الف. خاوری، بیژن، خواننده.  ب. راغب احمدعلی، آهنگساز.  ج. عبداللهی رضا، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏679‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏01

™ ( 5 ) ˜ اصلی علیک [دیسک صدا] / خواننده  و آهنگساز باغشاهی علی ؛ شاعر الـبصری علی.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("10/'4). ‏ ‏مناسبت : مدح حضرت رسول (ص)-عربی. ‏ ‏نوع و تعداد : 1200. ‏ ‏ الف. باغشاهی علی، خواننده و آهنگساز.  ب. الـبصری علی، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏572‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏02

™ ( 6 ) ˜ اوصاف حضرت محمد (ص) [دیسک صدا] / خواننده فطری حق رضا ؛ آهنگساز فطری مرتضی ؛ شاعر فطری حق رضا.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("36/' 2). ‏ ‏مناسبت : مدح حضرت محمد (ص). ‏ ‏مضمون : آذری. ‏ ‏ الف. فطری حق رضا، خواننده و شاعر.  ب. فطری مرتضی، آهنگساز. ‏CD‎‏ ‎‏00361‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏08

™ ( 7 ) ˜ بهشت جاودان [دیسک صدا] / خواننده حسن زاده محسن ؛ آهنگساز رئیس فرشید علی ؛ شاعر صائم کاشانی.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("12/'4). ‏ ‏مناسبت : میلاد و مبعث حضرت رسول (ص). ‏ ‏نوع و تعداد : 1200. ‏ ‏ الف. حسن‌زاده، محسن، خواننده.  ب. رئیس‌فرشید، علی، آهنگساز.  ج. صائم کاشانی، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏413‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏06

™ ( 8 ) ˜ پرنده آسمان [دیسک صدا] / خواننده یادگاری جواد ؛ آهنگساز یادگاری-بیگلری پور ؛ شاعر ساعدی جاسم.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("07/'5). ‏ ‏مناسبت : مدح حضرت رسول (ص)-عربی. ‏ ‏نوع و تعداد : 2400. ‏ ‏ الف. یادگاری جواد، خواننده.  ب. یادگاری-بیگلری پور، آهنگساز.  ج. ساعدی جاسم، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏1175‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏12

™ ( 9 ) ˜ جام عشق [دیسک صدا] / شاعر علیرضا بدیع ؛ آهنگساز و تنظیم کننده حمید علی‌اکبرزاده، جمال‌الدین منبری ؛ خواننده حجت اشرف زاده.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، 1389.‏ ‏("55/'3). ‏ ‏نوع موسیقی : ارکسترال. ‏ ‏مضمون : مدح حضرت محمد(ص). ‏ ‏همراه با قطعه بی‌کلام. ‏ ‏ الف. بدیع، علیرضا، شاعر.  ب. علی‌اکبرزاده، حمید، آهنگساز.  ج. منبری، جمال‌الدین، آهنگساز.  د. اشرف زاده، حجت، خواننده. ‏‎‏CD‎‏ ‎‏00812‎‏ ‎‏tr.‎‏06

™ ( 10 ) ˜ جان دو جهان [دیسک صدا] / خواننده حبیبیان چنگیز ؛ آهنگساز عظیمی رمضان ؛ شاعر مشفق کاشانی.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("32/'3). ‏ ‏مناسبت : میلاد حضرت رسول (ص). ‏ ‏نوع و تعداد : 600. ‏ ‏ الف. حبیبیان، چنگیز، خواننده.  ب. عظیمی، رسول، آهنگساز.  ج. مشفق کاشانی، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏734‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏01

™ ( 11 ) ˜ جد الحسین [دیسک صدا] / خواننده عزیزی پیام ؛ آهنگساز عزیزی محمدرضا ؛ شاعر کمالی زاده نقشبندی طاها.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("07/' 5). ‏ ‏مناسبت : در مدح حضرت محمد (ص). ‏ ‏مضمون : سنتی. ‏ ‏ الف. عزیزی، پیام، خواننده.  ب. عزیزی محمدرضا، آهنگساز.  ج. کمالی زاده نقشبندی طاها، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏00233‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏09

™ ( 12 ) ˜ جشن میلاد عبادت [دیسک صدا] / خواننده کاظمی مهرداد ؛ آهنگساز کیارس کیوان.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("20/'4). ‏ ‏مناسبت : میلاد حضرت رسول (ص). ‏ ‏نوع و تعداد : اصلی. ‏ ‏ الف. کاظمی مهرداد، خواننده.  ب. کیارس کیوان، آهنگساز. ‏CD‎‏ ‎‏98‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏00

™ ( 13 ) ˜ جلوه محمدی [دیسک صدا] / خواننده عسگری مجتبی ؛ آهنگساز اهتمام مسعود ؛ شاعر یگانه بهادر.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("30/' 4). ‏ ‏مناسبت : مدح حضرت محمد (ص). ‏ ‏نوع موسیقی : مدح ائمه. ‏ ‏مضمون : سنتی. ‏ ‏ الف. عسگری، مجتبی، خواننده.  ب. اهتمام مسعود، آهنگساز.  ج. یگانه بهادر، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏00320‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏03

™ ( 14 ) ˜ خاتم سبز محمد(ص) [دیسک صدا] / شاعر نیره‌سادات هاشمی ؛ آهنگساز و تنظیم کننده جابر اطاعتی ؛ خواننده نادر اسماعیل‌زاده.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، 1389.‏ ‏("18/'3). ‏ ‏نوع موسیقی : ارکسترال. ‏ ‏مضمون : مدح حضرت رسول(ص). ‏ ‏همراه با قطعه بی‌کلام. ‏ ‏ الف. هاشمی، نیره‌سادات، شاعر.  ب. اطاعتی، جابر، آهنگساز.  ج. اسماعیل‌زاده، نادر، خواننده. ‏‎‏CD‎‏ ‎‏00811‎‏tr‎‏ ‎‏01

™ ( 15 ) ˜ خیرالانام (بهترین مردم) [دیسک صدا] / خواننده سمیر ؛ آهنگساز رضازاده مجید.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("00/' 4). ‏ ‏مناسبت : بعثت حضرت رسول اکرم(ص). ‏ ‏مضمون : عربی. ‏ ‏ الف. سمیر، خواننده.  ب. رضازاده مجید، آهنگساز. ‏CD‎‏ ‎‏00679‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏02

™ ( 16 ) ˜ دریای کرامت [دیسک صدا] / شاعر حقیقی ؛ خواننده و آهنگساز و تنظیم کننده لاوک لطیفی.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، ‏10‎‏/‎‏09‎‏/‎‏1388‎‏‎‏.‏ ‏1 دیسک صدا ("13/'4) : آنالوگ، مونو. ‏ ‏نوع موسیقی : سنتی - کردی. ‏ ‏مضمون : مدح حضرت رسول اکرم (ص). ‏ ‏ الف. حقیقی، شاعر.  ب. لطیفی، لاوک، خواننده و آهنگساز. ‏CD‎‏ ‎‏00779‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏02

™ ( 17 ) ˜ دلیل آفرینش [دیسک صدا] / خواننده  و آهنگساز تفرشی علی ؛ شاعر قاسمی ضیاء.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("45/' 4). ‏ ‏مناسبت : حضرت رسول (ص). ‏ ‏مضمون : ارکسترال. ‏ ‏ الف. تفرشی علی، خواننده و آهنگساز.  ب. قاسمی ضیاء، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏00466‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏02

™ ( 18 ) ˜ سیدنا المصطفی [دیسک صدا] / خواننده  و آهنگساز مختاباد ؛ شاعر معلم محمدعلی.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("55/'5). ‏ ‏مناسبت : میلاد حضرت رسول (ص). ‏ ‏نوع و تعداد : 1200. ‏ ‏ الف. مختاباد، خواننده و آهنگساز.  ب. معلم محمدعلی، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏518‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏03

™ ( 19 ) ˜ شکر خدا [دیسک صدا] / خواننده شهبازی کوثرعلی ؛ آهنگساز گروه عاشیقلار ؛ شاعر بذلی سعید.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("47/'3). ‏ ‏مناسبت : میلاد حضرت رسول (ص). ‏ ‏نوع و تعداد : - 1200آذری. ‏ ‏ الف. شهبازی کوثرعلی، خواننده.  ب. گروه عاشیقلار، آهنگساز.  ج. بذلی سعید، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏410‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏03

™ ( 20 ) ˜ صبح خندان [دیسک صدا] / خواننده مرتضی پور احمد ؛ آهنگساز فرهادپور حسین ؛ شاعر اقبال لاهوتی.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("48/'5). ‏ ‏مناسبت : مبعث حضرت رسول (ص). ‏ ‏نوع و تعداد : اصلی  7 -قطعه. ‏ ‏ الف. مرتضی پور احمد، خواننده.  ب. فرهادپور، حسین، آهنگساز.  ج. اقبال لاهوتی، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏90‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏03

™ ( 21 ) ˜ صدای روشن جبرئیل [دیسک صدا] / خواننده بلوری علیرضا ؛ آهنگساز دلنوازی مهرداد ؛ شاعر فرزانه اسماعیل.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("14/' 3). ‏ ‏مناسبت : حضرت محمد (ص). ‏ ‏مضمون : ارکسترسمفونیک. ‏ ‏ الف. بلوری علیرضا، خواننده.  ب. دلنوازی مهرداد، آهنگساز.  ج. فرزانه اسماعیل، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏00400‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏00

™ ( 22 ) ˜ صلوات بر محمد (ص) [دیسک صدا] / خواننده  و آهنگساز بامری ماشااله ؛ شاعر شکل زهی خدارحم.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("23/' 6). ‏ ‏مناسبت : مدح حضرت محمد (ص). ‏ ‏مضمون : محلی بلوچی. ‏ ‏ الف. بامری، ماشااله، خواننده و آهنگساز.  ب. شکل زهی خدارحم، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏00639‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏06

™ ( 23 ) ˜ کوچه محبت [دیسک صدا] / خواننده عزیزی پیام ؛ آهنگساز عندلیبی محمدجلیل.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("38/' 6). ‏ ‏نوع موسیقی : کردی. ‏ ‏مضمون : مدح حضرت محمد (ص). ‏ ‏ الف. عزیزی، پیام، خواننده.  ب. میرزاده، مجتبی، آهنگساز. ‏CD‎‏ ‎‏00263‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏02

™ ( 24 ) ˜ گلباران [دیسک صدا] / خواننده کرکودک ؛ آهنگساز یغمایی مرتضی ؛ شاعر عزیزی محمد.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("18/' 3). ‏ ‏مناسبت : پیامبراکرم (ص). ‏ ‏نوع موسیقی : مدح رسول اکرم. ‏ ‏مضمون : کودک. ‏ ‏ الف. کرکودک، خواننده.  ب. یغمایی مرتضی، آهنگساز.  ج. عزیزی محمد، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏00293‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏11

™ ( 25 ) ˜ محمد(ص) [دیسک صدا] / آهنگساز عندتیبی.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("00/'5). ‏ ‏نوع نوار : 600. ‏ ‏توضیحات : حضرت محمد(ص). ‏ ‏بی کلام. ‏ ‏ الف. عندتیبی، آهنگساز. ‏CD‎‏ ‎‏557‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏2

™ ( 26 ) ˜ محمد (ص) [دیسک صدا] / خواننده درزاده خدابخش ؛ آهنگساز سمیعی ؛ شاعر درزاده محمدعلی.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("21/'5). ‏ ‏مناسبت : مدح حضرت رسول (ص)-بلوچی. ‏ ‏نوع و تعداد : / 2400قطعه  10نوار می باشد. ‏ ‏ الف. درزاده خدابخش، خواننده.  ب. سمیعی، آهنگساز.  ج. درزاده محمدعلی، شاعر. * ‏‏CD‎‏ ‎‏507‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏01 ‎‏28830

™ ( 27 ) ˜ محمد (ص) [دیسک صدا] / خواننده خدایی علی ؛ آهنگساز فرجلی-قربانی ؛ شاعر فرزانه اسماعیل.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("08/'3). ‏ ‏مناسبت : مدح حضرت رسول (ص)-آذری. ‏ ‏نوع و تعداد : 2400. ‏ ‏ الف. خدایی علی، خواننده.  ب. فرجلی-قربانی، آهنگساز.  ج. فرزانه اسماعیل، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏1191‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏02

™ ( 28 ) ˜ محمد (ص) [دیسک صدا] / خواننده رفعتی ؛ آهنگساز فریوسفی ؛ شاعر معلم محمدعلی.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("40/'5). ‏ ‏مناسبت : میلاد حضرت رسول (ص). ‏ ‏نوع و تعداد : 1200. ‏ ‏ الف. رفعتی، خواننده.  ب. فریوسفی، آهنگساز.  ج. معلم محمدعلی، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏517‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏03

™ ( 29 ) ˜ محمد (ص) [دیسک صدا] / خواننده رفعتی ؛ آهنگساز فریوسفی ؛ شاعر معلم محمدعلی.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("10/'20). ‏ ‏مناسبت : میلاد حضرت رسول (ص). ‏ ‏نوع و تعداد : 1200. ‏ ‏ الف. رفعتی، خواننده.  ب. فریوسفی، آهنگساز.  ج. معلم محمدعلی، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏518‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏01

™ ( 30 ) ˜ مدد [دیسک صدا] / شاعر علی یونسی ؛ آهنگساز و تنظیم کننده فولکلور-امیر چیازرگر ؛ خواننده فواد پیشوا.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، 1389.‏ ‏("55/'4). ‏ ‏نوع موسیقی : کردی. ‏ ‏مضمون : حضرت محمد(ص). ‏ ‏ الف. یونسی، علی، شاعر.  ب. چیازرگر، امیر، آهنگساز.  ج. پیشوا، فواد، خواننده. ‏‎‏CD‎‏ ‎‏00789‎‏tr‎‏ ‎‏33

™ ( 31 ) ˜ معنی احسن الخالقین [دیسک صدا] / شاعر محمد عبدالحسینی ؛ آهنگساز و تنظیم کننده جمال‌الدین منبری ؛ خواننده محمد عبدالحسینی.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، 1389.‏ ‏("26/'3). ‏ ‏نوع موسیقی : سنتی. ‏ ‏مضمون : حضرت محمد(ص). ‏ ‏همراه با قطعه بی‌کلام. ‏ ‏ الف. عبدالحسینی، محمد، شاعر و خواننده.  ب. منبری، جمال‌الدین، آهنگساز. ‏‎‏CD‎‏ ‎‏00809‎‏tr‎‏ ‎‏34

™ ( 32 ) ˜ مهر بی‌سایه [دیسک صدا] / شاعر سعید میرزایی ؛ آهنگساز و تنظیم کننده اصغر فلاح بابایی ؛ خواننده غلامرضا پیروی.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، 1389.‏ ‏("46/'3). ‏ ‏نوع موسیقی : سنتی. ‏ ‏مضمون : حضرت محمد(ص). ‏ ‏همراه با قطعه بی‌کلام. ‏ ‏ الف. میرزایی، سعید، شاعر.  ب. فلاح بابایی، اصغر، آهنگساز.  ج. پیروی، غلامرضا، خواننده. ‏‎‏CD‎‏ ‎‏00809‎‏tr‎‏ ‎‏33

™ ( 33 ) ˜ مهر جهان افروز [دیسک صدا] / خواننده  و آهنگساز اخشابی مجید.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("07/'3). ‏ ‏مناسبت : میلاد حضرت رسول (ص). ‏ ‏نوع و تعداد : 1200. ‏ ‏ الف. اخشابی مجید، خواننده و آهنگساز. ‏CD‎‏ ‎‏410‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏06

™ ( 34 ) ˜ میلاد [دیسک صدا] / خواننده توکلی ؛ آهنگساز عندلیبی ؛ شاعر مولانا.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("52/'5). ‏ ‏مناسبت : میلاد حضرت رسول (ص). ‏ ‏نوع و تعداد : 1200. ‏ ‏ الف. توکلی، خواننده.  ب. عندلیبی، آهنگساز.  ج. مولانا، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏518‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏02

™ ( 35 ) ˜ میلاد [دیسک صدا] / خواننده امیری رضا ؛ آهنگساز عبدالصمدی محمد ؛ شاعر وفایی میرزا.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("35/'4). ‏ ‏مناسبت : میلاد حضرت رسول (ص)-کردی. ‏ ‏نوع و تعداد : 600. ‏ ‏ الف. امیری رضا، خواننده.  ب. عبدالصمدی محمد، آهنگساز.  ج. وفایی میرزا، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏733‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏01

™ ( 36 ) ˜ میلاد حضرت رسول(ص) [دیسک صدا] / خواننده  و آهنگساز قدمی ؛ شاعر نظامی گنجوی.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("14/'4). ‏ ‏مناسبت : میلاد حضرت رسول (ص). ‏ ‏نوع و تعداد : 600. ‏ ‏ الف. قدمی، خواننده و آهنگساز.  ب. نظامی گنجوی، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏557‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏03

™ ( 37 ) ˜ نور احمد [دیسک صدا] / آهنگساز کاظمی.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("17/'7). ‏ ‏نوع نوار : 600. ‏ ‏توضیحات : میلادحضرت محمد(ص)-میلادامام صادق(ع). ‏ ‏بی کلام. ‏ ‏ الف. کاظمی، آهنگساز. ‏CD‎‏ ‎‏558‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏3

™ ( 38 ) ˜ نور احمد [دیسک صدا] / خواننده گلریز-گودرزی-کاظمی-گروه کر ؛ آهنگساز کاظمی ؛ شاعر لاهوتی.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("15/'7). ‏ ‏مناسبت : میلاد حضرت رسول(ص)-امام صادق(ع). ‏ ‏نوع و تعداد : 600. ‏ ‏ الف. گلریز-گودرزی-کاظمی-گروه کر، خواننده.  ب. کاظمی، آهنگساز.  ج. لاهوتی، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏558‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏01

™ ( 39 ) ˜ نور ازلی [دیسک صدا] / خواننده مختاباد ؛ آهنگساز بیگلری پور ؛ شاعر شاهرخی.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("45/'3). ‏ ‏مناسبت : میلاد حضرت رسول (ص). ‏ ‏نوع و تعداد : 1200. ‏ ‏ الف. مختاباد، خواننده.  ب. بیگلری پور، آهنگساز.  ج. شاهرخی، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏517‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏06

™ ( 40 ) ˜ نور دل [دیسک صدا] / خواننده باباشهابی ؛ آهنگساز عبدالصمدی ؛ شاعر بیخود.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("58/'4). ‏ ‏مناسبت : میلاد حضرت رسول (ص). ‏ ‏نوع و تعداد : 1200. ‏ ‏ الف. باباشهابی، خواننده.  ب. عبدالصمدی، آهنگساز.  ج. بیخود، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏517‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏04

™ ( 41 ) ˜ نور دل [دیسک صدا] / آهنگساز عبدالصمدی.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("58/'4). ‏ ‏نوع نوار : 1200. ‏ ‏توضیحات : میلاد حضرت رسول(ص). ‏ ‏بی کلام. ‏ ‏ الف. عبدالصمدی، آهنگساز. ‏CD‎‏ ‎‏517‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏5

™ ( 42 ) ˜ وحدت [دیسک صدا] / خواننده متین محمدرضا ؛ آهنگساز رحیمی کامبیز ؛ شاعر دست پیش محمود.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("08/'3). ‏ ‏مناسبت : میلاد حضرت رسول (ص). ‏ ‏نوع و تعداد : - 1200آذری. ‏ ‏ الف. متین، محمدرضا، خواننده.  ب. رحیمی کامبیز، آهنگساز.  ج. دست پیش محمود، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏410‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏04

™ ( 43 ) ˜ ولادت محمد (ص) [دیسک صدا] / خواننده وطن دوست رشید ؛ آهنگساز اطاعتی جابر ؛ شاعر دست پیش محمود.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("06/'5). ‏ ‏مناسبت : میلاد حضرت رسول (ص). ‏ ‏نوع و تعداد : - 1200آذری. ‏ ‏ الف. وطن دوست رشید، خواننده.  ب. اطاعتی جابر، آهنگساز.  ج. دست پیش محمود، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏410‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏02

™ ( 44 ) ˜ یار آمده [دیسک صدا] / خواننده گودرزی ؛ آهنگساز کاظمی ؛ شاعر مولوی.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("45/'6). ‏ ‏مناسبت : میلاد حضرت رسول(ص)-امام صادق(ع). ‏ ‏نوع و تعداد : 600. ‏ ‏ الف. گودرزی، خواننده.  ب. کاظمی، آهنگساز.  ج. مولوی، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏556‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏03

™ ( 45 ) ˜ یاران محمد (ص) [دیسک صدا] / خواننده کر ؛ آهنگساز تفرشی علی ؛ شاعر علاء افشین.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("56/' 2). ‏ ‏مناسبت : حضرت محمد (ص). ‏ ‏مضمون : کودک. ‏ ‏ الف. کر، خواننده.  ب. تفرشی علی، آهنگساز.  ج. علاء، افشین، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏00505‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏03

™ ( 46 ) ˜ یا رسول الله [دیسک صدا] / خواننده عزیزی پیام ؛ آهنگساز عندلیبی محمدجلیل.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("58/' 6). ‏ ‏نوع موسیقی : کردی. ‏ ‏مضمون : مدح حضرت محمد (ص). ‏ ‏ الف. عزیزی، پیام، خواننده.  ب. میرزاده، مجتبی، آهنگساز. ‏CD‎‏ ‎‏00263‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏03

™ ( 47 ) ˜ یا رسول الله (ص) [دیسک صدا] / خواننده شهبازی کوثرعلی ؛ آهنگساز گروه عاشیقلار ؛ شاعر بذلی سعید.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("01/'5). ‏ ‏مناسبت : میلاد و مبعث حضرت رسول (ص). ‏ ‏نوع و تعداد : - 1200آذری. ‏ ‏ الف. شهبازی کوثرعلی، خواننده.  ب. گروه عاشیقلار، آهنگساز.  ج. بذلی سعید، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏410‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏01

™ ( 48 ) ˜ یا محمد (ص) [دیسک صدا] / خواننده محمودی مصطفی ؛ آهنگساز سیاره امید ؛ شاعر ستوده سعدالدین.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("55/'4). ‏ ‏مناسبت : مدح حضرت رسول (ص)-کردی. ‏ ‏نوع و تعداد : 1200. ‏ ‏ الف. محمودی مصطفی، خواننده.  ب. سیاره، امید، آهنگساز.  ج. ستوده، سعدالدین، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏1237‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏03

™ ( 49 ) ˜ یا محمد (ص) [دیسک صدا] / خواننده شهابی علاءالدین ؛ آهنگساز رامین افشین ؛ شاعر ستوده سعدالدین.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("37/'2). ‏ ‏مناسبت : میلاد حضرت رسول (ص)-کردی. ‏ ‏نوع و تعداد : 600. ‏ ‏ الف. شهابی علاءالدین، خواننده.  ب. رامین افشین، آهنگساز.  ج. ستوده، سعدالدین، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏733‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏02

™ ( 50 ) ˜ یئرین گویون افتخاری (افتخار زمین و آسمان) [دیسک صدا] / خواننده خدایی علی ؛ آهنگساز راستبد مجید ؛ شاعر دست پیش محمود.ـ تهران : صدا و سیما، مرکز موسیقی و سرود، [--13].‏ ‏("35/' 2). ‏ ‏مناسبت : مدح حضرت محمد (ص). ‏ ‏مضمون : ارکسترال آذری. ‏ ‏ الف. خدایی علی، خواننده.  ب. راستبد مجید، آهنگساز.  ج. دست پیش محمود، شاعر. ‏CD‎‏ ‎‏00496‎‏ ‎‏tr‎‏ ‎‏06

[ چهارشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 15:26 ] [ مدیریت سایت ]
درباره وبلاگ

با عنایت پروردگار متعال وبلاگ رسمی اطلاع رسانی آرشیو وکتابخانه شبکه پنج سیما (شبکه تهران)به منظور دسترسی وآشنایی بهتر مدیران محترم گروه های تولیدی وبرنامه سازان به اطلاعات منابع موجود در آرشیو وکتابخانه همزمان با سالروز ولادت حضرت امام رضا(ع) آغاز به کار کرد .

منتظر نظرات وانتقادات سازنده شما هستیم .

آرشيو مطالب
امکانات وب
انتقادات وپیشنهادات سازنده شما
تماس با ما